อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท.

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา  08.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นางสาวนาริตา ธรรมขันธ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายจตุพล นันทน์ธนกุล หัวหน้าฝ่ายการโยธา นายสุริยา มุ่งแฝงกลาง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
——————————————————————
ภาพข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน