ออกบูธงานหอการค้าแฟร์ KORAT FOODEX 2022

วันที่ 9 กันยายน 2565  ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดย นายระยอง  พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ได้มอบหมายให้ นางสาวชุติกาญจน์  บุญยืน  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางวนัชพร ยั่งยืน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  พร้อมด้วย นักเรียนผู้สูงอายุ และกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษ๖รและกลุ่มขนมไทยนักเรียนผผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธงานหอการค้าแฟร์ KORAT FOODEX 2022 เพื่อแสดงถึงศักยภาพในด้านนวัตกรรมอาหารได้อย่างมีศักยถาพที่เป็นประโยชน์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของภูมิภาคอีสาน