ออกเยี่ยมสำรวจข้อมูลโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2562-2564

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการออกสำรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ที่ได้รับการช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาสัยสำหรับคนพิการ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2562-2564 เพื่อรายงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป
——————————-
ภาพข่าว : งานสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน