เชิญร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

ตามที่เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้มีกำหนดจัดงานวันเด็กประจำปี  2559 ขึ้นในวันเสาร์ที่  9 มกราคม  2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง รู้หน้าที่ วินัย ประพฤติตนเป็นคนดี ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเตรียมเด็ก

และเยาวชนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  รู้จักฝึกฝนตนเองให้ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน ขยันทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต

เสียสละเวลาส่วนตัวทำประโยชน์ต่อสังคม ต่อ

จึงขอเรีบยนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยพร้อมเพรียงกัน