เทศบาลตำบลหนองหัวฟานออกพบประชาชนชุมชนเมืองนาทตะวันออก ชุมชนเมืองนาทตะวันตก และชุมชนตลุงหว้า เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนพร้อมคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ นายประคอง เงื่อนกลาง รองนายกเทศมนตรี นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล นายนิรุธ งอสอน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมพนักงานเทศบาล ได้ออกพบประชาชนชุมชนเมืองนาทตะวันออก ชุมชนเมืองนาทตะวันตก และชุมชนตลุงหว้า เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนพร้อมคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนคะ