เทศบาลตำบลหนองหัวฟานออกสำรวจบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.
 
นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วย นางสาวพิมพ์พร พิมพ์ปรุ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายจตุพล นันทน์กุล หัวหน้าฝ่ายการโยธา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ออกสำรวจบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา รายนางสาวยวน ฝอยจอหอ เพื่อดำเนินการต่อไป
 
ภาพข่าว : งานประขาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน