เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สำหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)