เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จัดทำจุดรับขยะอินทรีย์

วันที่ 28 มิถุนายน 2565
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จัดทำจุดรับขยะอินทรีย์ที่ตลาดนัดวันอังคารและวันศุกร์ เพื่อทำการรวบรวมเศษขยะอินทรีย์ เช่น เศษผัก เศษผลไม้  จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านได้นำขยะอินทรีย์ มารวบรวม ณ จุดที่ได้จัดเตรียมเป็นถังสีฟ้า เพื่อนำขยะไปผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์  ณ ฐานเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ตามโครงการชุมชน Zero Waste ต่อไป
..ประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน…