เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ตรวจวัดอุณหภูมิคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ก่อนเข้าสำนักงาน เพื่อคัดกรองการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019