เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มีกำหนดมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานมีกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

มีกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

เวลา  10.00 น. หมู่ที่  2  บ้านเมืองนาท  สถานที่ โสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์

เวลา  10.30 น. หมู่ที่  10 บ้านตลุงหว้า  สถานที่ ศาลากลางบ้านตลุงหว้า

เวลา   11.30 น. หมู่ที่  3 บ้านดอนทะยิง บ้านหนองน้ำรั่ว สถานที่ ศาลากลางบ้านดอนทะยิง

เวลา  13.30 น. หมู่ที่  4,5 บ้านหินตั้ง บ้านหัวหนอง ดอนตำแย และหนองหัวฟาน สถานที่ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เวลา  15.00 น. หมู่ที่  4  สถานที่ บ้านผู้ใหญ่ไมตรี กรอกงูเหลือม

 

แจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน