เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LPA) ประจำปี 2563

วันที่ 10 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LPA) ประจำปี 2563