เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เข้าร่วมการสัมมาเชิงวิชาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์พื้นฟูสุขภาพ สุขใจ ใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายนิรุธ งอสอน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เข้าร่วมการสัมมาเชิงวิชาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์พื้นฟูสุขภาพ สุขใจ ใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท โดยกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดนครราชสีมา ได้มาติดตามประเมินผลการดำเนินงาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพในชุมชนแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ค่ะ