เทศบาลได้กำหนดจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน และการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2558

        ด้วยเทศบาลจะดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองหัวฟานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

        เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฟานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตอบสนองความต้องการของประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอปัญหา / แนวทางแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหัวฟานออกจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนากับพี่น้องประชาชน ในระหว่างวันที่ 18-26 พฤษภาคม 2558 โดยมีกำหนดดังนี้

1. วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา  17.00น. ชุมชนกลางบ้านสามัคคี/ชุมชนหนองหัวฟาน สถานที่ลานหน้าบ้าน อ. เฉลิมศักดิ์

2 วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา  17.00 น.ชุมชนดอนตำแยรวมใจ  สถานที่ลานบ้านนางสติม เกียรติฉลอง

3 วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา  17.00 น.ชุมชนดอนทะยิง/ชุมชนหนองน้ำรั่ว สถานที่ศาลากลางบ้านดอนทะยิง

4 วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา  17.00 น. ชุมชนหินตั้ง/ชุมชนหัวหนอง สถานที่ลานหน้าบ้านนางสงวน ราษฎ์กลาง

5 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา  17.00 น. ชุมชนดอนม่วงสามัคคี สถานที่ลานหนา้บ้าน นางแพว กึ่งสำโรง

6 วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา  17.00 น. ชุมชนตลุงหว้า สถานที่ศาลากลางบ้านตลุงหว้า

7 วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา  17.00 น. ชุมชนเมืองนาท /ชุมชนบ้านน้อย สถานที่ตลาดนัดบ้านเมืองนาท

       เทศบาลตำบลหนองหัวฟานจึงขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองหัวฟานทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามโครงการเทศบาลพบประชาชนและการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาสามปี ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป