เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนอายุ 2-3 ขวบ
เพื่อรับเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
—————————————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน