เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (โรคโควิด-19) เทศบาลตำบลหนองหัวฟานและสถานที่พักคอย (Community Isolation : CI))

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เรื่อง เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (โรคโควิด-19) เทศบาลตำบลหนองหัวฟานและสถานที่พักคอย (Community Isolation : CI) ณ อาคารเรียนเ ชั้น 4 โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
————————————–
ภาพข่าว สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน