เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน 15 ธันวาคม 2564

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ อาจารพัฒนาคณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยประธานชมรมผู้สูงอายุ
นายประคอง เงื่อนกลาง ได้ทำการเปิดภาคเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะ และการศึกษาตามที่ผู้สูงอายุสนใจ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจโดยพร้อมเพรียงกัน…
—————————————
ภาพข่าว : งานสวัสดิการ ฯ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน