เราชาวเทศบาลตำบลหนองหัวฟานไม่นอนหลับทับสิทธิ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะคะ

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 2 เราชาวเทศบาลตำบลหนองหัวฟานไม่นอนหลับทับสิทธิ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะคะ