เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา 🎤🎤
“เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด”
จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน 🙏🙏🙏
ที่มาข่าวสาร : จังหวัดนครราชสีมา
หรือ ท่านสามารถสแกนผ่าน QR Code  ตามที่ปรากฏนี้