แจ้งกำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน แจ้งกำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พศ. 2560

     เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ขอแจ้งกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนั้นจึงขอให้ท่านผู้ประกอบการหรือผู้มีทรัพย์สินต่างๆ ที่ต้องชำระภาษี ขอให้ท่านมายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดังนี้

        1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ต้องยื่นแบบเพื่อชำระภาษีภายในวันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560ชำระภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งประเมิน

        2. ภาษีป้าย ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีภายในวันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ชำระภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันแจ้งการประเมิน

        3. ภาษีบำรุงท้องที่ ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560

     เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วไป