แนวทางและการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน