แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ตามที่ ป.ป.ช ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้กำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT)
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อเทศบาล ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(แบบ EIT)ในช่วงวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 นี้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/e7pwmw
หรือสอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร 044-971222 ต่อ 3,081-0740798