แบบฟอร์มแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการกิจการ เพื่อให้เทศบาลตำบลหนองหัวฟานนำข้อมูลไปพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ดังนั้น เทศบาลจึงจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน หรือต้องการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงาน การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ประชาชนสามารถเขียนข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นลงในและมีการรวบรวมแบบสำรวจทุกเดือน