แบบสรุปรายงานขอซื้อขอจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2561