แบบสรุปรายงานขอซื้อขอจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561