แบบสรุปรายงานขอซื้อขอจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2561