แบบสรุปรายงานขอซื้อขอจ้าง(สขร.)ประจำเดือนกรกฎาคม 2561