แบบสรุปรายงานขอซื้อขอจ้าง(สขร.)ประจำเดือนมิถุนายน 2561