แบบสรุปรายงานขอซื้อขอจ้าง(สขร.)ประจำเดือนธันวาคม 2560