แบบสรุปรายงานขอซื้อขอจ้าง(สขร.)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560