แบบสรุปรายงานขอซื้อขอจ้าง(สขร.)ประจำเดือนตุลาคม 2560