แบบสรุปรายงานขอซื้อขอจ้าง (สขร.)ประจำเดือน กันยายน 2560