แบบสรุปรายงานขอซื้อขอจ้าง (สขร.)ประจำเดือน สิงหาคม 2560