แบบสรุปรายงานขอซื้อขอจ้าง (สขร.)ประจำเดือน กรกฎาคม 2560