แบบสรุปรายงานขอซื้อขอจ้าง (สขร.)ประจำเดือน มิถุนายน 2560