แบบสรุปรายงานขอซื้อขอจ้าง (สขร.)ประจำเดือน ธันวาคม 2559