แบบสรุปรายงานขอซื้อขอจ้าง (สขร.)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559