โครงการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินโครงการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณหมอศศิธร นันท์ธนกุล เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ สาเหตุ ที่มา และวิธีการป้องกั นการเกิดโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน