โครงการคัดแยกขยะชุมชน

กิจกรรมวันนี้เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โครงการคัดแยกขยะ ชุมชนหนองหัวฟาน ชุมชนกลางบ้าน

วันนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กษิดิษฐ์ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องถิ่นอำเภอขามสะแกแสง

มาเยี่ยมกิจกรรมธน