โครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ระยะที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่  29 เมษายน  2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ได้ดำเนินโครงการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ระยะที่  1 ประจำปี  2565

ภายในชุมชนเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

ที่เป็นสาเหตุในการเกิดโรคไข้เลือดออก

———————————————————————

 

ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน