โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงประจำปี ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๑ – ๔ พ.ค. ๖๑ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื่อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ควบคุมสุนัขและแมว ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้านั้นเป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรงโดยติดต่อไปสู่คน สุนัข และแมวจึงเป็นการเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดของโรคได้ง่ายคะ
เนื่องด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ควบคุมสุนัขและแมว
ดังนั้นเทศบาลตำบลหนองหัวฟานจึงได้จัดทำโครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคะเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๑ – ๔ พ.ค. ๖๑ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื่อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ควบคุมสุนัขและแมว ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้านั้นเป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรงโดยติดต่อไปสู่คน สุนัข และแมวจึงเป็นการเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดของโรคได้ง่ายคะ
เนื่องด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ควบคุมสุนัขและแมว
ดังนั้นเทศบาลตำบลหนองหัวฟานจึงได้จัดทำโครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคะ