โครงการตรวจคัดกรองไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินกิจกรรมโครงการตรวจคัดกรองไวรัสโคโรน่า 2019

(โควิด 19) ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด 19 ให้กับประชากรในหมู่บ้าน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

โดยได้รับงบสนับสนุนจาก : กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน