โครงการถนนปลอดถังขยะในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินโครงการถนนปลอดถังขยะในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน