โครงการถนนปลอดถังขยะในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน
รวบรวมขยะไว้ตามจุดและเวลาที่กำหนด
เพื่อความสะอาดของชุมชนและทัศนียภาพของชุมชนที่สวยงาม
ทั้งยังไม่ก่อให้เกิดการสะสมและเป็นพาหะของโรคต่างๆ
โครงการถนนปลอดขยะในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมใจกันรักษาความสะอาด
การคัดแยกขยะ ก่อนการทิ้ง เช่น ขวดพลาสติก เศษอาหาร หรือขยะรีไซเคิลต่าง ๆ และขยะทั่วไป ก่อนการนำมาทิ้ง ณ จุดที่กำหนด ตามเวลา ที่กำหนดไว้…
—————————————
ภาพข่าว: งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน