โครงการธนาคารขยะ ของชุมชนหนองหัวฟานและชุมชนกลางบ้านสามัคคี เป็นชุมชนนำร่อง

โครงการธนาคารขยะ ของชุมชนหนองหัวฟานและชุมชนกลางบ้านสามัคคี

เป็นชุมชนนำร่องในโครงกการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่

โครงการธนาคารขยะ ของชุมชนหนองหัวฟานและชุมชนกลางบ้านสามัคคี เป็นชุมชนนำร่องในโครงกการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่โครงการธนาคารขยะ ของชุมชนหนองหัวฟานและชุมชนกลางบ้านสามัคคี เป็นชุมชนนำร่องในโครงกการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ ของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยมีประชาชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะต้นทางและนำขยะมาเข้าร่วมกับธนาคารขยะ โดยจะมีการรับซื้อ ทุกวันที 25 ของเดือน