โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและทราบถึงหน้าที่ในการเสียภาษีตลอดจนยื่นแบบการชำระภาษีตามกำหนดเวลา เพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้ได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 ณ ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน