โครงการประเพณีวันลอยกระทงปี 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

       เทศบาลตำบลหนองหัวฟานดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี  2558 เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ซึ่งดำเนินการจัดงานที่วัดหนองหัวฟาน และวัดเมืองนาท

ในวันที่  25 พฤศจิกายน  2558