โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลหนองหัวฟานนำโดยนายระยองพิมพ์ปรุ พร้อมผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาลได้มอบบ้านให้แก่นางละมุน  โนนกลาง ซึ่งได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2563