โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 6 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา,สาธารณสุขอำเภอขามสะแกแสง โรงพยาบาลขามสะแกแสง โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน ,โรงพยาบาบส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วย เพื่อให้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองที่ถูกต้อง รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องวัณโรคแก่ชุมชนและดำเนินการเร่งรัดการค้นหาผู้ที่มีอาการเข้าข่าย โดยเน้นให้มีการตรวจเอกซเรย์ปอด เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในเขตพื้นที่บริการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรค และมีคุณภาพชีวิตที่ดี