โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านยาเสพติดค่ะ