โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563